Regulamin Czytelni i Wypożyczalni Filii w Bełcznej

 

Zapisy do biblioteki prowadzone są od 6 roku życia.
 

CZYTELNIA

PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA

Z czytelni mogą korzystać wszyscy bez względu na to, czy są stałymi czytelnikami, czy też chcą korzystać z czytelni doraźnie.
Zgłaszający   się    składa    u    dyżurnego    bibliotekarza    dowód  tożsamości.
W czytelni zajmuje się miejsca zgodnie ze wskazaniami dyżurnego  bibliotekarza.
W czytelni obowiązuje cisza; nie można palić papierosów, ani spożywać posiłków.

 

KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW

W  czytelni  można  korzystać   z   księgozbioru   podręcznego,   z   czasopism   bieżących  oraz
z księgozbioru ogólnego (z magazynu).
Z   przyniesionych  ze   sobą  książek można  korzystać   po   zgłoszeniu   tej potrzeby  bibliotekarzowi.
Książki  wybrane  z  księgozbioru  podręcznego czytelnik   zwraca   dyżurnemu  bibliotekarzowi.
Księgozbioru z czytelni nie wypożycza się do domu.
Książek  przeznaczonych    do    czytania   w   czytelni   nie  wolno  wynosić   poza      obręb czytelni.
Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje z powrotem dowód tożsamości.
Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu obecności.
Czytelnik, w którego domu panuje choroba zakaźna, nie może korzystać z biblioteki. 

 

PORADY I INFORMACJE

Czytelnik może zwracać się do dyżurnego bibliotekarza o informacje dotyczące książek, zestawień literatury na interesujący go temat oraz o wskazówki co do sposobu pracy z książką.
 

ZBIERANIE MATERIAŁÓW

Czytelnik poza robieniem notatek i wyciągów do własnego użytku, może kopiować rysunki, schematy, plany, mapy itp. tylko po uprzednim porozumieniu się z bibliotekarzem dyżurnym.
 

POSZANOWANIE KSIĄŻEK

Czytelnik odpowiada osobiście za wypożyczone książki i czasopisma. Spostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi.
Korzystanie  ze  zbiorów  specjalnych  (ryciny,  mapy  itd.)  wymaga  szczególnej  uwagi, aby nie
narazić ich na uszkodzenie.

 

ŻYCZENIA I ZAŻALENIA CZYTELNIKÓW

Życzenia  i  zażalenia należy wpisywać  do  KSIĘGI  ŻYCZEŃ I  ZAŻALEŃ,   która   znajduje  się
u dyrektora Biblioteki. W szczególności należy zgłaszać życzenia dotyczące dostarczania potrzebnych czytelnikowi książek, których Biblioteka nie posiada. W miarę możności Biblioteka będzie dostarczała żądane książki w drodze zakupu lub wypożyczenia z innych bibliotek.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

Korzystający z czytelni zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Niestosujący się do przepisów regulaminu może na mocy decyzji bibliotekarza czasowo utracić  prawo do korzystania z Czytelni. Czytelnikowi  przysługuje  wtedy  prawo do odwołania do dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie.
 

WYPOŻYCZALNIA

PRAWO KORZYSTANIA

Przy zapisie zgłaszający powinien:
  • - okazać dowód tożsamości
  • - złożyć podpis na karcie czytelnika i zobowiązania.
Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
Czytelnik jest zobowiązany podawać zmiany adresu i miejsca pracy.

 

WYPOŻYCZANIE NA MIEJSCU I DO DOMU

Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 książek na miesiąc czasu.
Okres  wypożyczenia  książki  może  być  przedłużony na prośbę czytelnika o następny miesiąc,
o      ile       książka        nie        została        zamówiona        przez        innego     czytelnika.
Z   księgozbioru   encyklopedyczno    słownikowego    można    korzystać    tylko    na   miejscu
w bibliotece.
Wypożyczalnia     stosuje       wolny       dostęp        do     półek. Wybrane książki należy zarejestrować u dyżurnego bibliotekarza. Czytelnik   korzystający   z   biblioteki   na     miejscu   powinien pozostawić teczkę i wierzchnia odzież w szatni lub wyznaczonym na  ten  cel  miejscu  zachować ciszę.

 

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK I INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

Czytelnik, który przetrzymuje książki ponad termin jednego miesiąca otrzymuje upomnienie zwykłe. Jeśli mimo tego wezwania nie zwrócił książek w ciągu dwóch tygodni, bibliotekarz wysyła kolejne upomnienia.

Za upomnienia pobiera się opłaty w wysokości:
- pierwsze upomnienie  3,50 zł
- za każde następne  3,50 zł plus koszty poprzednich upomnień.
 
 
ZGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 

Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę wraz z kosztem oprawy. Jeżeli odkupienie jest niemożliwe czytelnik powinien uiścić opłatę wskazaną przez bibliotekarza: za jedną książkę wydaną do końca 1988 r. przyjmuje się jej aktualną wartość rynkową oszacowaną przez bibliotekarza jednak nie mniej niż 10,00 zł. Za książkę wydaną po 1988 r. przyjmuje się od 1 do 5 krotnej wartości zakupu, nie mniej jednak niż 20,00 zł. Za czasopisma bieżące pobiera się opłatę równą cenie zakupu.


PRZEPISY KOŃCOWE

Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być na podstawie decyzji bibliotekarza czasowo pozbawiony prawa korzystania z biblioteki. Od tej decyzji czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łobzie.

Łobez, dnia 26.10.2015 r.