Regulamin Działu dla Dzieci
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie

Usługi   biblioteki   są   bezpłatne   dla  wszystkich.  W  bibliotece   znajdują   się  zbiory książek i czasopism.

Bibliotekarze służą pomocą w znalezieniu interesujących pozycji książkowych, udzielają informacji  i  odpowiedzi  na  pytania  oraz  pomagają  w  ewentualnym   sprowadzeniu  książek z innych źródeł.


PRAWO KORZYSTANIA

Biblioteka dla dzieci jest przeznaczona dla czytelników do lat 15; mogą również zapisywać się osoby   dorosłe   chcące   wypożyczać   zbiory   biblioteczne   dla   siebie   lub  własnych  dzieci.

Zapis do biblioteki:
dzieci, które chcą wypożyczać książki do domu zapoznają się z regulaminem;
zobowiązanie dziecka musi być wypełnione i podpisane przez rodziców;
dane z dowodu osobistego osoby poręczającej za dziecko spisuje bibliotekarz.

Korzystanie z czytelni:
czytelnicy,  którzy  chcą  korzystać  ze  zbiorów  na  miejscu,  wpisują  się  do  zeszytu  czytelni;
dzieci, które nie są zapisane do biblioteki, mogą korzystać ze zbiorów na miejscu jeśli: zapoznają się z regulaminem,  zostawią  legitymację  szkolną  u  bibliotekarza  na  czas  pobytu  w czytelni, wpiszą się do zeszytu obecności.
Czytelnik     zawiadamia     bibliotekarza    o    każdorazowej    zmianie   adresu   zamieszkania i przeniesienia się do innej szkoły.
 

WYPOŻYCZENIE NA MIEJSCU I DO DOMU
 
Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 4 książki na dwa tygodnie. Okres wypożyczenia książki może być przedłużony na prośbę czytelnika o dalsze dwa tygodnie, o ile książka nie została   zamówiona  przez  innego  czytelnika.  Wypożyczalnia  stosuje  wolny dostęp do półek.
Z   księgozbioru    podręcznego   oraz   z   księgozbioru    czytelni    można    korzystać     tylko  na miejscu w bibliotece. pozostawić teczkę i wierzchnią odzież w szatni lub wyznaczonym na ten cel miejscuzachować ciszę. Czytelnik korzystający z biblioteki na miejscu powinien pozostawić teczkę i wierzchnią odzież w szatni lub wyznaczonym na ten cel miejscu oraz zachować ciszę.


PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK I INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH
 
Czytelnik, który przetrzymuje książki ponad termin dwóch tygodni otrzymuje upomnienie zwykłe adresowane do rodziców lub opiekunów. Jeśli mimo tego  wezwania,  nie zwrócił  książek w  ciągu  dwóch  tygodni,  bibliotekarz  wysyła  do rodziców  kolejne  upomnienie.
Za upomnienie pobiera się opłaty w wysokości 3,50zł  za pierwsze, za każde następne  kolejne 3,50zł.
 

POSZANOWANIE KSIĄŻEK I INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH
 
Czytelnik powinien szanować wypożyczone zbiory i chronić  je  przed  wszelkimi  uszkodzeniami
i zniszczeniem.
Zarówno czytelnik jak i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być zapisane na karcie książki.
 

ZGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
 
Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę (wraz z kosztem oprawy). Jeśli odkupienie jest niemożliwe czytelnik powinien uiścić opłatę wskazaną przez bibliotekarza. Wysokość opłat ustala się wg następujących zasad:
za jedną książkę wydaną do końca 2000 r. przyjmuje się jej aktualną wartość rynkową oszacowaną przez bibliotekarza jednak nie mniej niż 10,00 zł za książkę wydaną po 2000 r. przyjmuje    się    od   1   do    5  krotnej   wartości   zakupu   nie   mniej  jednak  niż   20,00 zł za czasopisma bieżące pobiera się opłatę równą cenie zakupu.
 

PRZEPISY KOŃCOWE

Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być na podstawie decyzji kierownika Działu dla Dzieci czasowo pozbawiony prawa korzystania z biblioteki. Od tej decyzji czytelnikowi przysługuje prawo odwoływania się do dyrektora biblioteki.

Łobez, dnia 26.10.2015 r.