Regulamin Działu dla Dorosłych
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie

 
 
PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA

Do wypożyczalni mogą zapisywać się osoby od 13. roku życia.
Przy zapisie zgłaszający się powinien:
- okazać dowód tożsamości,
- przeczytać regulamin,
- złożyć podpis na karcie czytelnika i na karcie zobowiązania.
Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
Czytelnik jest zobowiązany zgłaszać każdą zmianę adresu zamieszkania.

Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami miasta i gminy pobiera się przy zapisie kaucję w wysokości 30,00zł. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję, rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekarza na trzy dni przed terminem rezygnacji.

Z czytelni mogą korzystać stali czytelnicy oraz osoby niezarejestrowane.
Zgłaszający     się       składa       u       dyżurnego        bibliotekarza        dowód     tożsamości.
W   czytelni    zajmuje    się    miejsca    zgodnie    ze   wskazaniami   dyżurnego  bibliotekarza.
W  czytelni   obowiązuje   cisza;   nie   można   palić   papierosów, spożywać   posiłków, używać telefonów komórkowych.
 
WYPOŻYCZANIE
 
Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 6 książek na okres jednego miesiąca.
Okres  wypożyczenia  książki  może  być  przedłużony na prośbę czytelnika o następny miesiąc,
o ile książka nie została zamówiona przez innego czytelnika.
Czytelnik   nie   może   korzystać   z   biblioteki,   jeżeli   w   domu   panuje   choroba  zakaźna.
W wypożyczalni stosuje się wolny dostęp do półek.
Rejestr wypożyczeń i zwrotów (na karcie czytelnika) prowadzi bibliotekarz.
Czytelnik korzystający z biblioteki winien pozostawić teczkę i wierzchnią odzież w wyznaczonym na ten cel miejscu.

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK I INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH
 
Czytelnik, który przetrzymuje książki ponad termin jednego miesiąca otrzymuje upomnienie zwykłe. Jeśli mimo tego wezwania czytelnik nie zwrócił książek w ciągu kolejnych dwóch tygodni, bibliotekarz wysyła kolejne upomnienie zwykłe. Trzecie i ostatnie upomnienie wysyła się listem poleconym.
Za upomnienia zwykłe pobiera się opłaty w wysokości 3,50 zł, za upomnienie polecone 8,00 zł.
Biblioteka zastrzega sobie prawo oddania windykacji zaległości firmie specjalistycznej, przy braku reakcji czytelnika na trzy kolejne upomnienia.

ZGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
 
Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę wraz z kosztem jej oprawy. Jeżeli odkupienie nie jest możliwe czytelnik powinien uiścić opłatę:
- za jedną zagubioną lub zniszczoną książkę wydaną do końca 2000 r. przyjmuje się aktualną wartość rynkową książki, ale nie mniej niż 20,00zł
- za książkę wydaną po 2000 r. przyjmuje się pięciokrotną wartości zakupu, ale nie mniej niż 30,00zł
- za zgubione lub zniszczone czasopisma pobiera się opłatę równą cenie zakupu.


KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW W BIBLIOTECE
 
W   czytelni   można   korzystać   z  czasopism wyłożonych na regałach oraz z książek i czasopism podanych przez bibliotekarza z magazynu.
W czytelni nie stosuje się wolnego dostępu do półek z książkami. Księgozbioru z czytelni nie wypożycza się do domu, ani nie wynosi się poza obręb czytelni.
Książki   wybrane   z   katalogu czytelnik otrzymuje od bibliotekarza i zwraca bibliotekarzowi dyżurnemu.
Wykorzystane tytuły czytający wpisuje do rejestru odwiedzin w czytelni, następnie odbiera pozostawiony dowód tożsamości.

Z   przyniesionych   ze   sobą   książek   można   korzystać   po    zgłoszeniu     u   bibliotekarza.
W   czasie,  gdy   w   domu  czytelnika  panuje  choroba zakaźna, czytelnik nie może korzystać z czytelni.
 

PORADY I INFORMACJE
Czytelnik może zwracać się do dyżurnego bibliotekarza o informacje dotyczące książek, zestawień literatury  na interesujący go temat oraz o wskazówki, co do sposobu pracy z książką.
Czytelnik, poza robieniem notatek i wyciągów do własnego użytku, może kopiować rysunki, schematy,  plany,  mapy  itp. (aparatem fotograficznym, telefonem itp.) tylko  po uprzednim porozumieniu się z bibliotekarzem dyżurnym.

POSZANOWANIE KSIĄŻEK
Czytelnik odpowiada osobiście za wypożyczone książki i czasopisma. Spostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi.
Korzystanie z zbiorów specjalnych (ryciny, mapy itd.)   wymaga   szczególnej   uwagi,   aby  nie narazić ich na uszkodzenie.
 

ŻYCZENIA I ZAŻALENIA CZYTELNIKÓW
Życzenia   i   zażalenia  należy  zgłaszać dyrektorowi biblioteki. Tytuły poszukiwanych materiałów, których biblioteka nie posiada, należy zgłaszać bibliotekarzowi dyżurnemu.
 
PRZEPISY KOŃCOWE
Korzystający z czytelni zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Niestosujący się do przepisów regulaminu może, na mocy decyzji dyrektora biblioteki, utracić czasowo prawo do korzystania z biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania od decyzji dyrektora biblioteki do Burmistrza Łobza.
Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste czytelnika pozostawione bez opieki.
Osoby w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będące pod wpływem środków odurzających nie będą obsługiwane.
Łobez, dnia 21.10.2015 r.